Dla akcjonariuszy

 

Komunikat

Szanowni Państwo

W związku z w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798)ma nastąpić obowiązkowa dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych.W związku z powyższym akcjonariusze powinni wypełnić kwestionariusz osobowy, który jest wymagany przez Dom Maklerski do otwarcia rejestru.Kwestionariusz jest dostępny poniżej, należy go wypełnić, podpisać i przesłać na adres spółki: Investment Union S.E. Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w załącznikach do kwestionariusza należy również wypełnić wskazane załączniki. W razie pytań prosimy o kontakt e-mail:
office@investmentunion.eu

Z wyrazami szacunku
Zarząd spółki  Investment Union S.E.


 

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Investment Union S.E. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000661749 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki, adres: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Investment Union S.E. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000661749 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki, adres: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Investment Union S.E. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000661749 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki, adres: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


 

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Investment Union S.E. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000661749 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Investment Union S.E. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000661749 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


Zarząd spółki działającej pod firmą Investment Union S.E. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661749, działając na podstawie art. 399 § 1 zawiadamia, że w dniu 09.10.2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej M. Solanowski Karolina Kuźniar s.c. przy ul. Jana Kasprowicza 68, 01-949 Warszawa i odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującym porządku obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej NWZA).
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.
  4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Biura Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Cogen Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000696408, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Aleja Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Property Fund S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 00006258689 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Wołowska 24, 02-675 Warszawa, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Polskiego Holdingu Energetycznego S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000619816 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do końca stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: ALEJA SOLIDARNOŚCI 117 lok. 207, 00-140 Warszawa aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r.