Tag: eko

OZE poprawia jakość powietrza w kraju

Dzisiaj podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest węgiel. Jednak ze względu na pogarszający się stan powietrza musimy rozwijać także alternatywne źródła energii, w tym OZE.

 

OZE przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza. Ponadto, wykorzystanie tego typu źródeł energii wspiera realizację zobowiązań unijnych wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo programy skierowane na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk w rozmowie z Portalsamorządowy.pl podkreślał, że przyszłość w tym obszarze należy przede wszystkim do fotowoltaiki, biogazowni,  energetyki wodnej oraz geotermii.

 

Ważne jest również to, aby wziąć pod uwagę, że różne lokalizacje w Polsce ze względu na swoją specyfikę, mają różny potencjał w zakresie form energetyki odnawialnej. Ostateczny wybór rodzaju OZE, które będzie najlepiej dostosowany i tym samym przyniesie największe korzyści, powinno pozostawić się władzom lokalnym, które najlepiej znają specyfikę danego regionu.

 

EKO jako trend inwestycyjny

Inwestycje odpowiedzialne ekologicznie i zrównoważony rozwój – to światowe trendy i idee, które aktualnie przyświecają nowoczesnym przedsiębiorstwom. Wartość sprzedaży na światowym rynku dóbr i usług ekologicznych rośnie w tempie ponad 4% rocznie, co oznacza, że jest to jeden z sektorów o najwyższym potencjale wzrostu. I to nawet w okresie recesji gospodarczej!

Zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się naturalnych surowców i źródeł energii oraz postępująca dewastacja środowiska naturalnego zaowocowały powstaniem idei zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Kryzys dodatkowo wzmocnił trendy „slow life”, powrotu do natury, „back to basics”. Katastrofy ekologiczne, anomalie pogodowe i szeroki dyskurs polityczny na tematy eko, upowszechniają wiedzę na temat środowiska i skutków złych nawyków konsumpcyjnych.

W konsekwencji poszerzającej się edukacji w tym zakresie, rynek proekologiczny rośnie. Na produktach pojawiają się certyfikaty, eko-znaki i dobrowolne oznaczenia, które zwiększają ich pozytywny odbiór przez konsumentów. Powstają eko-aplikacje i eko-strony. Rośnie tendencja do odzyskiwania surowców i nadawania im „drugiego życia”, rośnie poziom recyklingu. Trendy te są zauważalne praktycznie we wszystkich segmentach rynku.

W kontekście Polski przewiduje się, że rynek dóbr i usług eko będzie dynamicznie rósł – zarówno ze względu na popyt wewnętrzny, ale także eksport. Tak zwana „zielona ścieżka rozwoju”, o której mówi się w kontekście inwestycji proekologicznych, dotyczy różnych obszarów i sektorów gospodarki. Generuje to zapotrzebowanie zarówno na nowe produkty i technologie, które są spójne z aktywną polityką ochrony środowiska. Pojawiają się więc różnorodne nowe usługi, na przykład z zakresu recyklingu czy handlu emisjami. Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska tworzy nowy rynek. Firmy, które jako pierwsze wykorzystają te otwierające się segmenty, zagwarantują sobie sukces rynkowy i pozycję lidera.

Według Department for Business Innovation and Skills (Wielka Brytania) rynek usług ekologicznych składa się z trzech sektorów: ekologicznego, w którego skład wchodzi ochrona powietrza, konsulting, monitoring środowiska i obszarów morskich, rekultywacja, kontrola hałasu i wibracji, unieszkodliwianie i recykling odpadów oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna; sektora odnawialnych źródeł energii, w którego skład wchodzi energia z biomasy, geotermalna, hydroenergetyka, ogniwa fotowoltaiczne, energia pływów, energetyka wiatrowa oraz konsulting energetyczny; i sektora niskowęglowego, składającego się z dodatkowych źródeł energii, paliw alternatywnych, ekologicznych technologii w budownictwie, zarządzania energią, sekwestracji CO2, zielonych finansów i energetyki jądrowej. Największy udział rynku przypada tu sektorowi niskowęglowemu, następnie energetyce odnawialnej i na końcu usługom ekologicznym.