Tag: trendy inwestycyjne

OZE poprawia jakość powietrza w kraju

Dzisiaj podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest węgiel. Jednak ze względu na pogarszający się stan powietrza musimy rozwijać także alternatywne źródła energii, w tym OZE.

 

OZE przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza. Ponadto, wykorzystanie tego typu źródeł energii wspiera realizację zobowiązań unijnych wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo programy skierowane na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk w rozmowie z Portalsamorządowy.pl podkreślał, że przyszłość w tym obszarze należy przede wszystkim do fotowoltaiki, biogazowni,  energetyki wodnej oraz geotermii.

 

Ważne jest również to, aby wziąć pod uwagę, że różne lokalizacje w Polsce ze względu na swoją specyfikę, mają różny potencjał w zakresie form energetyki odnawialnej. Ostateczny wybór rodzaju OZE, które będzie najlepiej dostosowany i tym samym przyniesie największe korzyści, powinno pozostawić się władzom lokalnym, które najlepiej znają specyfikę danego regionu.

 

Elektromobilność zwiększa zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich

Duże ilości materiałów ziem rzadkich są niezbędne do rozwoju elektromobilności, magazynowania energii oraz elektronicznych urządzeń mobilnych. Tutaj ogromną rolę pełni górnictwo tych minerałów. Europa jest daleko w tyle za Chinami, jeśli chodzi o inwestycje w ten obszar.

 

W związku z tym, że rozwój elektromobilności i technologii w odnawialnych źródłach energii ma ścisły związek z metalami ziem rzadkich, ich ceny w ostatnich pięciu latach (po nagłym spadku) nie zmieniały się. Natomiast im bardziej rośnie popularność turbin wiatrowych i pojazdów elektrycznych, codziennych elektronicznych gadżetów i urządzeń tym więcej metali ziem rzadkich jest potrzebnych.

 

Dla przykładu do wysokowydajnych akumulatorów niezbędnym materiałem jest kobalt. Wie o tym zarówno Japonia, Ameryka i Europa, jednak większość środków finansowych na nowe kopalnie kobaltu pochodzi od chińskich inwestorów. Jak wskazuje firma doradcza Bernstein Research firmy pochodzące z Chin wkrótce będą kontrolować około 3/4 nowych kopalni, a co za tym idzie prawie połowę światowej produkcji tego surowca. Co równie ważne, pozostała część dostaw kobaltu stanie się produktem ubocznym w kopalniach niklu i miedzi znajdujących się na całym świecie.

 

Jak wskazują analitycy użycie magnesów w pojazdach elektrycznych i turbinach wiatrowych spowoduje, że w ciągu najbliższych 10 lat wrośnie również popyt na neodym i tlenek praseodymu, nawet o 250%. Dlaczego? Przeciętny pojazd elektryczny wykorzystuje około kilograma więcej metali ziem rzadkich niż samochód spalinowy.

 

Należy jednak pamiętać, że istnieją także głosy za tym, że technologia oparta o metale ziem rzadkich, jest technologią przyszłości. Niestety zagraża również złożom i poddawana jest dużym wahaniom cen. Kilka lat temu panowała powszechna opinia, że silniki montowane w pojazdach elektrycznych będą raczej indukcyjne lub synchroniczne niż wyposażone w magnesy neodymowe.

 

 

Model ESCO dla klientów PFI S.A.

Krótko o PFI

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim we wczesnych stadiach rozwoju firmy.

Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

PFI gwarantuje oszczędność energii

Dla współczesnych przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek realnym problemem są rosnące koszty energii. Wliczone są w nie opłaty za ogrzewanie, klimatyzację czy inne media. Niestety w większości przypadków pochłaniają one w całości środki budżetowe, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. To powoduje, że pozostałe obszary firm są zaniedbywane. W takim przypadku rozwiązaniem okazuje się pomoc z zewnątrz. Może nią być nawiązanie  współpracy z firmą typu ESCO.

Formuła ESCO (Energy Service Company) to bardzo popularny obecnie biznesowy model współpracy pomiędzy np. dostawcą technologii a klientem, gdzie dostawca na własny koszt wykonuje projekt przyłączenia, dostarcza urządzenie wraz z jego instalacją, dokonuje pomiarów i rozruchu technologicznego urządzenia. Krótko mówiąc oprócz tego, że bierze na siebie ciężar inwestycji, ponosi pełne ryzyko instalacji. Klient po wykonaniu przez zewnętrzną firmę audytorską, cieszącą się niekwestionowanym na rynku autorytetem, pomiarów wnosi na rzecz dostawcy miesięczne opłaty za najem zainstalowanych urządzeń. Proporcje podziału, uzyskanych dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oszczędności, są przedmiotem wspólnych ustaleń w formie umowy – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce ESCO oznacza, że firma proponująca ten model realizuje kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki nim może spłacać koszty tej inwestycji, a następnie pozostałe oszczędności zbierać na własny rachunek. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko w sytuacji, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu.

EKO jako trend inwestycyjny

Inwestycje odpowiedzialne ekologicznie i zrównoważony rozwój – to światowe trendy i idee, które aktualnie przyświecają nowoczesnym przedsiębiorstwom. Wartość sprzedaży na światowym rynku dóbr i usług ekologicznych rośnie w tempie ponad 4% rocznie, co oznacza, że jest to jeden z sektorów o najwyższym potencjale wzrostu. I to nawet w okresie recesji gospodarczej!

Zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się naturalnych surowców i źródeł energii oraz postępująca dewastacja środowiska naturalnego zaowocowały powstaniem idei zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Kryzys dodatkowo wzmocnił trendy „slow life”, powrotu do natury, „back to basics”. Katastrofy ekologiczne, anomalie pogodowe i szeroki dyskurs polityczny na tematy eko, upowszechniają wiedzę na temat środowiska i skutków złych nawyków konsumpcyjnych.

W konsekwencji poszerzającej się edukacji w tym zakresie, rynek proekologiczny rośnie. Na produktach pojawiają się certyfikaty, eko-znaki i dobrowolne oznaczenia, które zwiększają ich pozytywny odbiór przez konsumentów. Powstają eko-aplikacje i eko-strony. Rośnie tendencja do odzyskiwania surowców i nadawania im „drugiego życia”, rośnie poziom recyklingu. Trendy te są zauważalne praktycznie we wszystkich segmentach rynku.

W kontekście Polski przewiduje się, że rynek dóbr i usług eko będzie dynamicznie rósł – zarówno ze względu na popyt wewnętrzny, ale także eksport. Tak zwana „zielona ścieżka rozwoju”, o której mówi się w kontekście inwestycji proekologicznych, dotyczy różnych obszarów i sektorów gospodarki. Generuje to zapotrzebowanie zarówno na nowe produkty i technologie, które są spójne z aktywną polityką ochrony środowiska. Pojawiają się więc różnorodne nowe usługi, na przykład z zakresu recyklingu czy handlu emisjami. Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska tworzy nowy rynek. Firmy, które jako pierwsze wykorzystają te otwierające się segmenty, zagwarantują sobie sukces rynkowy i pozycję lidera.

Według Department for Business Innovation and Skills (Wielka Brytania) rynek usług ekologicznych składa się z trzech sektorów: ekologicznego, w którego skład wchodzi ochrona powietrza, konsulting, monitoring środowiska i obszarów morskich, rekultywacja, kontrola hałasu i wibracji, unieszkodliwianie i recykling odpadów oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna; sektora odnawialnych źródeł energii, w którego skład wchodzi energia z biomasy, geotermalna, hydroenergetyka, ogniwa fotowoltaiczne, energia pływów, energetyka wiatrowa oraz konsulting energetyczny; i sektora niskowęglowego, składającego się z dodatkowych źródeł energii, paliw alternatywnych, ekologicznych technologii w budownictwie, zarządzania energią, sekwestracji CO2, zielonych finansów i energetyki jądrowej. Największy udział rynku przypada tu sektorowi niskowęglowemu, następnie energetyce odnawialnej i na końcu usługom ekologicznym.