Tag: Investment Union

Model ESCO dla klientów PFI S.A.

Krótko o PFI

Polski Fundusz Innowacji S.A. (PFI) jest spółką powołaną przez grupę Investment Union do realizacji inwestycji typu venture capital. Spółka inwestuje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków przyrostu wartości przedsiębiorstwa, przede wszystkim we wczesnych stadiach rozwoju firmy.

Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

PFI gwarantuje oszczędność energii

Dla współczesnych przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek realnym problemem są rosnące koszty energii. Wliczone są w nie opłaty za ogrzewanie, klimatyzację czy inne media. Niestety w większości przypadków pochłaniają one w całości środki budżetowe, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. To powoduje, że pozostałe obszary firm są zaniedbywane. W takim przypadku rozwiązaniem okazuje się pomoc z zewnątrz. Może nią być nawiązanie  współpracy z firmą typu ESCO.

Formuła ESCO (Energy Service Company) to bardzo popularny obecnie biznesowy model współpracy pomiędzy np. dostawcą technologii a klientem, gdzie dostawca na własny koszt wykonuje projekt przyłączenia, dostarcza urządzenie wraz z jego instalacją, dokonuje pomiarów i rozruchu technologicznego urządzenia. Krótko mówiąc oprócz tego, że bierze na siebie ciężar inwestycji, ponosi pełne ryzyko instalacji. Klient po wykonaniu przez zewnętrzną firmę audytorską, cieszącą się niekwestionowanym na rynku autorytetem, pomiarów wnosi na rzecz dostawcy miesięczne opłaty za najem zainstalowanych urządzeń. Proporcje podziału, uzyskanych dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii oszczędności, są przedmiotem wspólnych ustaleń w formie umowy – komentuje Marian Pijarski, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Innowacji.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce ESCO oznacza, że firma proponująca ten model realizuje kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki nim może spłacać koszty tej inwestycji, a następnie pozostałe oszczędności zbierać na własny rachunek. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko w sytuacji, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu.

Powstał kolejny Klaster Energii Odnawialnej

Jelenia Góra dołączyła do lokalnego systemu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. To ważny krok na drodze do samowystarczalności energetycznej miasta. Dla całej Kotliny Jeleniogórskiej oznacza to poprawę jakości powietrza.

W ramach klastra możliwa stanie się produkcja energii ze słońca, geotermii i odpadów. Ustawa o lokalnych systemach wytwarzania energii zakłada, że obszar funkcjonowania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Jelenia Góra planuje stworzyć Centrum Energii Odnawialnej Jelenia Góra, czyli elektrowni fotowoltaicznej, na którą złoży się około 30 tys. paneli. Celem jest uzyskanie dla powiatu jeleniogórskiego całkowitej samowystarczalności energetycznej.

Robert Zagożdżon, założyciel Investment Union S.E.: “Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej opartej na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. To są rozwiązania na dużą skalę, bardzo spójne z tym, co już robi Polski Fundusz Energetyczny FIZAN  i Investment Union S.E. Klastry energetyczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a plany energetyczne Unii Europejskiej w następnych latach zmierzają do znacznego ograniczenia zużycia energii“.

Ciepłownie w tarapatach. Cogen Energy S.A. odpowiada na potrzeby rynku.

Ciepłownie w poważnych kłopotach. Niektórym przedsiębiorcom grozi bankructwo lub podział.  Czy ratunkiem będzie konsolidacja przez PGE?

Według Rzeczpospolitej zagrożone są systemy ciepłownicze niespełniające standardów efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów unijnych. W Polsce ponad 90% systemów ciepłowniczych z 400 przedsiębiorstw nie spełnia unijnych standardów.

Według  ekspertów przebudowa starych ciepłowni na układy kogeneracyjne będzie korzystna nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania ciepłownictwa, ale również elektroenergetyki.

Na potrzeby te odpowiada Cogen Energy S.A. jedna z firm z grupy Investment Union S.E., która się zajmuje instalacją kogeneracyjnych rozwiązań w formule ESCO.

Kluczowe czynniki skutecznych inwestycji wg Investment Union

Inwestycja to – w ogólnym ujęciu – wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia, utrzymania, utworzenia bądź zwiększenia kapitału. Wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko i czas. Jej przeciwieństwem jest konsumpcja.

Inwestycja wiąże się z wyrzeczeniem się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Decyzje inwestycyjne podejmowane są najczęściej w oparciu o trzy główne czynniki: wielkość przychodów (bezpośrednio związanych z popytem), wysokość kosztów (związanych z wysokością stóp procentowych) i oczekiwania, czyli przewidywania w stosunku do gospodarki.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia rynkowego Investment Union wyselekcjonowało następujące kluczowe czynniki skutecznych inwestycji:

Wysoki potencjał zysku – koncentracja na firmach działających na rozwijających się rynkach z chęcią i zdolnością do rozszerzenia dominującej pozycji rynkowej. Średni poziom dochodów takiej firmy powinien wynosić od 5 do 50 milionów dolarów.

 

Korzyści strukturalne – firma powinna odgrywać ważną rolę w przemyśle, nie tylko pod względem finansowym. Investment Union poszukuje firm, które osiągnęły sukces dzięki silnej orientacji na klienta, dominacji na rynkach niszowych oraz doskonałej redukcji kosztów.

 

Wykup akcji – zakup większości udziałów w spółkach i firm z niskim poziomem zadłużenia; przejęcia większościowych udziałów w spółkach, które wykazują zdolność do utrzymania wzrostu składki z rozsądnym poziomem długów.

 

Zaangażowanie – aktywność w finansowych, strategicznych i operacyjnych obszarach codziennej działalności firmy.

 

Partnerstwo –  zapewnienie przedsiębiorstwom wiedzę na rynku, utalentowanych menedżerów i różne rodzaje usług doradczych.

 

Stały i długoterminowy wzrost – w każdej z naszych inwestycji naliczamy kanadyjskie wartości biznesowe. Investment Union preferuje długie inwestycje, czyli takie o horyzoncie czasowym od 3 do 5 lat.

 

CSR – dbałość o środowisko i społeczności lokalne.

 

Obszar działania – w  Investment Union uważamy, że Europa Środkowo-Wschodnia jest obszarem o stabilnym znaczeniu politycznym, o wysokim zysku. Ponadto pozwala przewidzieć przyszłość przy niskim poziomie ryzyka. Widzimy również duży potencjał inwestycyjny na azjatyckich rynkach nieruchomości, a także na wzrastającym rynku nieruchomości i kredytach związanych z nimi w USA.