Kategoria: Polski Fundusz Energetyczny

Rosnące zapotrzebowanie na magazyny energii

Rosnące problemy systemów elektroenergetycznych wpływają na rozwój światowego rynku magazynowania energii. W związku z tym widoczne jest ogromne przyśpieszenie oraz zapotrzebowanie na magazyny energii. Są to inteligentne rozwiązania oparte na wysokowydajnej technologii akumulacji i przetwarzania energii elektrycznej. Zapewniają bezpieczną dostawę, a stabilne i przemyślane metody gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych rozwiązań akumulacji.

 

Głównym problemem systemów elektroenergetycznych jest zły stan sieci przesyłowych, ograniczający możliwość przyłączenia do nich nowych mocy. Uniemożliwia to bezpośrednio wywiązanie się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje do osiągnięcia 15 proc. udziału energii odnawialnej w całej konsumpcji w Polsce.

 

Kolejnym zauważalnym problemem jest wzrastająca podaż energii wytwarzanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, niepokrywająca się czasowo z jej zapotrzebowaniem. Równocześnie system elektroenergetyczny będzie musiał zmierzyć się z konsekwentnie rosnącym popytem, w związku z rozwojem rynku samochodów elektrycznych, za którym nie nadąża proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Postępujące problemy z zaspokojeniem potrzeb odbiorców na energię mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu oraz stwarzają wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Odpowiedzią na problemy dzisiejszej energetyki są „elastyczne” magazyny energii. Zapewniają one bezpieczną dostawę energii elektrycznej dla wymagających odbiorców. Stabilne i przemyślane rozwiązania gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania przemysłowych instalacji zasilania z akumulacją energii zarówno na potrzeby redukcji tzw. pików energetycznych przy przekroczeniach mocy zamówionej, jak i dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania w sieci.

 

Komponenty zastosowane do budowy naszych magazynów energii stanowią połączenie zaawansowanej myśli inżynieryjnej w obszarze komponentów bazowych, jak i rozwiązań technicznych oraz doświadczenia z zakresu wdrożeń instalacji elektroenergetycznych. W naszej ofercie znajdują się gotowe moduły, które w dowolny sposób można skalować. Dla optymalizacji efektywności energetycznej, za każdym razem przygotowujemy rozwiązanie „szyte” na miarę na bazie technologii dostępnych na rynku, celem osiągnięcia maksymalnym parametrów u klienta – mówi  Adriana Glinka – Kłos – Prezes Zarządu PHE.

 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem magazynów energii jest poprawa jakości zasilania. Dotyczy to głównie końców sieci energetycznych np. w obszarach wiejskich, gdzie wahania napięcia mogą być powodem do niewłaściwej pracy urządzeń. Zastosowanie magazynów energii, pozwala uzyskać częściową lub całkowitą sezonową niezależność energetyczną i możliwość lepszego wykorzystania energii produkowanej w miejscu jej poboru.

 

Magazyny energii znajdujące się w ofercie Polskiego Holdingu Energetycznego są kompleksowym rozwiązaniem technologicznym, które w kontrolowany sposób zarówno dostarcza, jak i odbiera energię z sieci elektroenergetycznej, poprawiając jej parametry wyjściowe i umożliwiając w ten sposób integrację źródeł odnawialnych. Dzięki temu takie instalacje jak systemy fotowoltaiczne czy wiatrakowe pracują sprawnie i wydajnie.

 

Możliwa współpraca z wieloma źródłami energii sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i skalowalne, a szeroki zakres zastosowań oraz możliwość zdalnej kontroli i wizualizacji pracy systemu powoduje, że obsługa magazynu energii jest niezwykłe przyjazna użytkownikowi.

Unia Europejska rezygnuje z paliw kopalnych

W materiałach Komisji Europejskiej czytamy, że celem UE jest odejście od paliw kopalnych. Europa jest w procesie przechodzenia na system z nieznacznym udziałem węglowodorów. Obserwujemy ciągły wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł na terenie Unii Europejskiej. W 2020 roku odsetek ten może wynosić już 20%.

Według prezesa Energetycznego Centrum, Kamila Zabronia:

„Ta tendencja wydaje się nieuchronna. Kluczowym wyzwaniem dla polskiej energetyki jest odnalezienie własnej drogi dla nowego miksu energetycznego w taki sposób, aby udział paliw kopalnych systematycznie malał przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz aby koszty społeczne nie były zbyt wysokie”.”

Metan – odpad czy cenny surowiec?

Polska ujmuje nieznaczną ilość metanu, choć już dawno temu przestał być postrzegany jako zagrożenie i odpad. Zasoby bilansowe tego cennego surowca wynoszą 170 mld m³, natomiast potencjał zasobowy oceniany jest na 230-250 mld m³.

Właśnie trwa pierwszy etap programu Geo-Metan w Gilowicach, który dotyczy przedeksploatacyjnego ujęcia metanu. Projekt jest częścią rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Partnerem PGNiG w projekcie zostali Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy.

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN inwestuje w różne segmenty rynku energetycznego. Z perspektywy zarządzających funduszem, wszelkie informacje o możliwości pozyskania dodatkowego źródła energii stanowią istotną informacje z perspektywy polityki inwestycyjnej funduszu.

 Metan może być paliwem wykorzystywanym w kogeneracji, czyli procesie jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i  ciepła. Przez wiele lat metan uważany był jako produkt odpadowy, uwalniany przy okazji prac wydobywczych i najczęściej traktowany jako gaz o niewielkim znaczeniu z powodu problemów z jego odzyskiwaniem i późniejszym zagospodarowaniem.

 W jednostkach kogeneracyjnych zasilanych gazem energia cieplna pochodzi z chłodzenia bloku silnika napędzającego generator prądu i w związku z tym jest produkowana od momentu uruchomienia jednostki. Niestety w przemyśle wydobywczym rzadko jest potrzebne ciepło.

W górnictwie od pewnego czasu częściowo metan jest spalany w urządzeniach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i energię elektryczną, jednak ciepło w większości przypadków jest zbędne i wyrzucane bezpośrednio do atmosfery. Zmniejsza to ekonomikę produkcji, a zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dodatkowa instalacja sprężarek sorpcyjnych, za pomocą których można zamienić ciepło na chłód. Chłód z kolei jest wykorzystywany w przemyśle wydobywczym.

 Kogeneracja znajduje już zastosowanie w górnictwie, ale na dzień dzisiejszy jest to niewielka skala. Jeśli uda się lepiej wykorzystywać metan (dzięki nowym technologiom pozyskania tego gazu) to kogeneracja będzie miała bardzo duże możliwości, szczególnie jeśli się ją rozszerzy do trigeneracji, czyli produkowania chłodu bezpośrednio z ciepła.

 Urządzenia kogeneracyjne oparte o silniki spalinowe są najczęściej zasilane gazem ziemnym, który jest dość drogim paliwem. Z ekonomicznego punktu widzenia im tańsze paliwo, tym lepiej, bo taniej produkujemy energię elektryczną i cieplną w kogeneracji.

 Powinniśmy mieć nadzieję na powodzenie projektu badawczego Geo-Metan, ponieważ jeśli projekt ten odniesie sukces, wówczas PGNiG z czterech punktów będzie pozyskiwać do 1,5 mld m³ metanu rocznie. Taka ilość dodatkowego gazu spowoduje spadek cen paliwa, co z kolei jest dobrą prognozą dla kogeneracji.

 

 

 

 

Ministerstwo Środowiska na temat odnawialnych źródeł energii

3 listopada odbyła się konferencja w Ministerstwie Środowiska w sprawie odnawialnych źródeł energii. Szczególnie został podkreślony potencjał drewna, wody oraz geotermii dla energetyki kraju.

Jednym z kluczowych obecnie dla Ministerstwa projektów jest ten dotyczący energii geotermalnej. Wiceminister Paweł Sałek podkreślił, że ma ona kluczowe znaczenie „dla dalszego rozwoju Polski”. We wrześniu podpisano już pierwsze umowy na dofinansowania geotermii w polskich miastach.

Z kolei na drewnie, jako surowcu energetycznym, skupił się wiceminister Artur Konieczny. Pozyskane z lasów drewno stanowi najważniejsze źródło biomasy na cele energetyczne – twierdzi.

Odpowiedzialny za gospodarkę wodną, wiceminister Mariusz Gajda, przedstawił program, którego celem jest wsparcie budowy małych zbiorników oraz stopni wodnych na rzekach.

– Potencjał techniczny w zakresie energetyki wodnej w Polsce wykorzystany jest w niespełna 20%. Mamy więc do zagospodarowania pozostałe ponad 80%, jeśli chodzi o wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej – powiedział wiceminister Gajda.

W ocenie zarządzających PFE FIZAN wypowiedź ministrów rządu Rzeczpospolitej Polskiej, należy uznać za niezwykle ciekawą, a nawet inspirującą. Szczególnie ważna wydaje się deklaracja dotycząca pozyskiwania energii z biomasy.

W naszej opinii rozwój biogazownii jest nie tylko sposobem na ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej, ale również na efektywne wytwarzanie ciepła, w procesie nazywanym kogeneracją.

Na pewno ciekawym projektem jest rozwój elektrownii wodnych, choć tutaj uważamy, że jest to w przeciwieństwie do budowy biogazownii proces długoterminowy, wymagający istotnych nakładów kapitałowych.

Najlepsza oferta spółki Polskiego Funduszu Energetycznego – Błękitna Energia

Błękitna Energia wygrała w badaniu „Dostawcy Gazu 2017”, Polskiego Instytutu Badań Jakości.

W październiku 2017 Polski Insytut Badań Jakości, w związku z rosnącym zainteresowaniem klientów rynkiem energetycznym, dokonał testu taryf gazu ziemnego świadczonych przez 15 dostawców. Oferta każdego z dostawców gazu ziemnego została poddana dokładnej analizie, za pomocą modelu opracowanego w kooperacji z ekspertami z Niemiec. Główne katergorie analizy to: cena, ogólne warunki oferty oraz przejrzystość oferty.

Na finalny wynik w badaniu największy wpływ miała zmienna „cena” (kategoria z największą wagą). Biorąc pod uwagę, iż na zmienną tą składały się różne scenariusze zużycia gazu, które same w sobie są  nieporównywalne, ze względu na duże różnice w wykorzystaniu paliwa gazowego, zdecydowano się podzielić tą zmienną według trzech kryteriów taryfowych tj. taryfy W1, taryfy W2 i taryfy W3.

I tak zwycięzcą w taryfie W2 okazała się Błękitna Energia przed Enigą i Audaxem. W taryfie W1 Błękitna Energia uplasowała się na drugim miejscu.

 

 

Pierwsze miejsce w grupie funduszy niepublicznych dla Polskiego Funduszu Energetycznego

W najnowszym zestawieniu opublikowanym na łamach rankingu funduszy analizy.pl, Polski Fundusz Energetyczny FIZAN zajął pierwsze miejsce w grupie funduszy niepublicznych za ostatnie 12 miesięcy. Stopa zwrotu dla ostatni rok wyniosła 30,50%.

Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN został założony w roku 2015 na bazie doświadczeń biznesowych wyniesionych z szeregu projektów inwestycyjnych w obszarze energii zarówno w Polsce jak i regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego. Działając w obszarze energii oraz utilities, Fundusz realizuje projekty związane z wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie sprzedaży energii oraz sposobu obsługi klienta.

Fundusz inwestuje w podmioty działające na rynku energii wyróżniające się na rynkach lokalnych, regionalnych i globalnych. Proces inwestycyjny oraz ramy prawne i organizacyjne działalności funduszu wyznaczają przepisy prawa i wewnętrzne regulacje funduszu, zaś podstawowym dokumentem, określającym prawa i obowiązki inwestorów jest statutu Funduszu oraz dokumenty emisyjne – warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz propozycja nabycia, przekazana w drodze subskrypcji prywatnej.

 

Innowacja Roku

Czy istnieje rozwiązanie na rynku energetycznym, które od konkurencji wyróżnia się tym, że oprócz sprzedaży energii elektrycznej pomaga częściowo uniezależnić się od dostaw energii z sieci i znacznie zmniejszyć koszty jej produkcji? Tak, to We Energy.

We Energy to nowy, rewolucyjny produkt Energii dla firm, jednego z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. To innowacyjne rozwiązanie na rynku energetycznym, które umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, produkcję energii
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, jak również sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. W ten sposób zapewnia przedsiębiorstwom kompleksową usługę i równocześnie pomaga im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku m.in. poprzez oszczędność w bilansowaniu energetycznym.

Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, jej montażu oraz uzyskaniu dofinansowania. Wszystkie parametry zostają precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, wielkości i profilu zużycia energii. Profil  tworzony jest na bazie profesjonalnego audytu energetycznego, co pozwala na maksymalizację korzyści. Eksperci Energii dla firm wspierają Klientów na każdym etapie realizacji projektu, przez co formalności zostają ograniczone do minimum.

Korzystanie z We Energy umożliwia przedsiębiorcy obniżenie wydatków na energię elektryczną wynikające z produkcji własnej energii, a także uzyskanie oszczędności wynikającej ze zmiany sprzedawcy na tańszego. Wymierną korzyścią będzie też częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu poprzez korzystanie z własnego źródła energii.

W tym roku We Energy została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” i otrzymała statuetkę Innowacja Roku. Nowy produkt został doceniony za innowacyjność, kompleksowość i wprowadzanie pozytywnych zmian na rynku energii.

 

W tym roku Energia dla firm została nagrodzona w konkursie „Liderzy Świata Energii” i otrzymała statuetkę Innowacja Roku za swój nowy produkt – usługę We Energy. Na temat tego wydarzenia rozmawiamy z Wojciechem Pomykałą, prezesem Energii dla firm.

 

Panie Wojciechu, na czym polega fenomen We Energy?

 

We Energy to rewolucyjna i pierwsza tak całościowa oferta na rynku od alternatywnego sprzedawcy energii. Poszliśmy o krok dalej niż konkurencja i obok sprzedaży energii, oferujemy instalację fotowoltaiczną oraz zapewniamy odkup nadwyżek wyprodukowanej energii. Wszystkie parametry zostaną precyzyjnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa, co pozwoli na maksymalizację korzyści. Nasz nowy produkt został doceniony za innowacyjność, kompleksowość i wprowadzanie pozytywnych zmian na rynku energii.

 

Na czym polega innowacyjność i kompleksowość WeEnergy?

 

WeEnergy umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, a także produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą znacznie zmniejszyć koszty produkcji energii. Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, uzyskaniu dofinansowania czy samym montażu. WeEnergy to kompleksowa usługa dla firm łączącą m.in. instalację paneli fotowoltaicznych, odkup nadwyżek energii produkowanej przez Klienta i pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest dobierana indywidualnie do profilu zużycia energii przez Klienta.

 

Czyli We Energy to także podejście indywidualne.

 

Tak. Produkt jest dostosowany do wielkości i profilu zużycia energii w przedsiębiorstwie – jest tworzony na bazie profesjonalnego audytu energetycznego. Eksperci Energii dla firm wspierają Klientów na każdym etapie realizacji projektu. Formalności zostały ograniczone do minimum. Ze względu na to, że profil zużycia energii zależy od wielu czynników i jest inny dla każdego Klienta, dostępne są różne modele współpracy oraz finansowania projektu – pod uwagę jest brane zużycie energii w ciągu dnia oraz sezonowość w roku.

 

Czyli masa korzyści.

 

Zgadza się. Korzystanie z We Energy umożliwi przedsiębiorcy obniżenie wydatków na energię elektryczną wynikające z produkcji własnej energii, a także uzyskanie oszczędności wynikającej ze zmiany sprzedawcy na tańszego. Wymierną korzyścią będzie też częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu poprzez korzystanie z własnego źródła energii.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

W praktyce korzystanie z oferty We Energy oznacza obniżenie dotychczasowych kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zwłaszcza po okresie spłaty instalacji, czyli po około pięciu-siedmiu latach. Dodatkowo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, rozwiązanie może spowodować uniezależnienie się od energii z sieci. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych i skorzystaniu z usługi We Energy średniej wielkości Klient biznesowy może wygenerować oszczędności na poziomie około 15-20 tysięcy złotych rocznie. Ze względu na uwarunkowania prawne, dotychczas przedsiębiorcy posiadający instalacje fotowoltaiczne mieli ograniczone możliwości odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Zmniejszało to korzyści jakie dają panele fotowoltaiczne i wpływało na obniżenie zainteresowanie Klientów tym rynkiem. We Energy rozwiązuje ten problem.

 

Czy potencjalny klient musi spełniać jakieś specjalne warunki, aby móc skorzystać z We Energy?

 

Potencjalny klient naszej nowej usługi powinien dysponować terenem, bądź dachem umożliwiającym montaż paneli fotowoltaicznych; warunek ten spełniają np. niewielkie fabryki, piekarnie, tartaki, hotele, sklepy, chłodnie, rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt, czy też instytucje publiczne, jak szkoły i urzędy.

 

Skąd wziął się pomysł?

 

WeEnergy to produkt, który powstał z myślą o zmianie podejścia do Klienta. Tworząc go chcieliśmy zapewnić przedsiębiorstwom kompleksową usługę, ale też pomóc im w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku m.in. poprzez oszczędność w bilansowaniu energetycznym firm.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Medal Europejski za WeEnergy dla Energii dla firm

Podczas 28. edycji Medalu Europejskiego Energia dla firm SA ponownie otrzymała nagrodę za swój najnowszy produkt, WeEnergy. Wyróżnienie potwierdza europejskie standardy, innowacyjność i kompleksowość tego rozwiązania, a także dowodzi, że firma oferuje usługi skrojone na miarę, niezawodne i w przystępnej cenie.

To kolejna nagroda dla WeEnergy. W kwietniu 2017 roku, rozwiązanie to zostało „Innowacją Roku” w konkursie „Liderzy Świata Energii”, podczas 25. edycji konferencji EuroPOWER.

Medal Europejski przyznaje Business Centre Club przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Projekt jest niekomercyjny i ma ogólnopolski zasięg. Jego celem jest przedsięwzięcia wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.